Costas Papatheodorou

Σύντομη περιγραφή των σπουδών του:

Επικοινωνία

Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
Ι. Πολέμη 62
20200 Κιάτο
Τηλ.: 27420 - 24382
Κιν.: 6944154148

Christos Kontostathakos
1956-1957: Σπουδές στο Πολυτεχνείο της Βιέννης
1957-1962: Σπουδές αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου (T.U.Berlin).
1962: Προδίπλωμα αρχιτεκτονικής
1964-1967: Συνέχιση σπουδών στο Πολυτεχνείο του Αachen και απόκτηση διπλώματος Αρχιτέκτονα-μηχανικού.
Εποχιακή συνεργασία στην περίοδο των διακοπών με τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη.
Ζει και εργάζεται στο Ναύπλιο

Παρουσίαση των έργων του:

„Ἁγία Φωτεινή„ Μαντινείας

Ἡ „Ἁγία Φωτεινή„ ἀρχαίας Μαντινείας εἶναι ἑνας ἱδρυματικός ναός τοῦ «Μαντινειακοῦ Συνδέσμου» πού θεμελιώθηκε τῳ 1970 ἐντός τῆς αρχαίας πόλεως _ 600 μέτρα ἀπ΄τήν ἀρχαία ἀγορά καί ἔγινε γιά νά ἀναζωογονήση τήν πνευματική καί πολιτιστική ζωή τῆς γύρω περιοχής.
Ἡ ἀνάθεσις τής μελέτης καί ἐκτελέσεως (πραγματώσεως ἑνός ὀνείρου) ἔγινε ἀπ’ ευθείας στόν αρχιτέκτονα Κωνστ/νο Ἰ. Παπαθεοδώρου, ὁ ὁποῖος ἦρθε κι’ ἐγκατα-στάθηκε δίπλα στόν ναό καί μέ τούς 12 μαστόρους του ἀπ’ τήν Ἀρκαδία ἔκτιζε, ὅπως καί στά αρχαῖα χρόνια γιά μιά ἀναγέννηση τῆς παλιᾶς ἀρχιτεκτονιικής.
Ὅλα τα μέλη τής συντεχνίας του ἀνῆκαν στόν παλαιό Ἑλληνικό πολιτισμό χτιστῶν καί ἐργάζοντο σέ ἀπόλυτη ταύτιση μέ τόν ἀρχιτέκτονα, πού ἀναζητούσε διαρκῶς δρόμους (χωρίς νά βρίσκη), ἐνῳ τοῦ ἔμενε ἠ ἐλπίδα μέσα στήν πίστη...
Στά νοτιοδυτικά τοῦ ναοῦ κτίσαμε τό ἡρῶο Μαντινείας ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό Μἀρμαρο Πάρνωνα καί Δολιανῶν... ἀλλά ἔχει μείνει ἀτελείωτο – Θεμελίωση 1975 – 76.
Στά βορειοδυτικά θελἠσαμε να συμβολίσουμε το Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ὅπου συνωμίλησε ὁ Χριστός μέ τήν Σαμαρείτηδα, πού αργότερα ώνομάσθηκε Φωτεινή – εἶναι μιά “ἀναπαράσταση” ἑνός ἱερού ἀρχαίου Ἑλληνικού θεάτρου, ἐνώ στό κέντρο της ὀρχήστας στέκεται ἕνα ὀκτακιόνιο μαρμάρινο κτίσμα, κυκλικό.
Εἶναι τό πηγάδι ἐν κινήσει “ὀ Λόγος τοῦ Θεοῦ” ὅπου οἱ κίονές του εἲμαστε ἐμείς μέ τίς ατέλειές μας. Ὁ κάθε ἑνας κίων ἒχει τήν προσωπική του ἰδιαιτερώτητα. Ὅλοι οἱ κίωνες, κιονόκρανα καί πολλά ἂλλα μέλη καί τῶν τριών κτισμάτων εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐπεξεργασίας μέ τά χέρια μας, δέν στήσαμε τίποτα ἕτοιμο ἀπό ἄλλα κτίσματα παλαιότερα. Ἀκόμη καί τά κεραμεικά ὑλικά εἶναι δουλεμένα ἔτσι σάν νά συνεχίζουμε τίς ἀρχαίες παραδόσεις μέ νέα πνοή.

Κ. Ι. Π
ἀρχαία Σικυών
21 – 25.11.2013

Συγκρότημα οἰκιῶν τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας τῶν Thomas καί Silvia Beck στίς ἀκτές τῆς Κυνουρίας μεταξύ Ξηροπηγάδου καί Ἄστρους.

Ἡ οἰκοδόμηση ξεκίνησε στά ἒτη 2003 – 2004 καί τελείωσε τῶ 2013 με τήν ὁλοκλήρωση τοῦ οἰκίσκου τοῦ πιάνου.
Ἑπτά κατοικίες περικλείουν το μαρμάρινο ὑπαίθριο θέατρο καί τόν “ναόν” τῆς Πριηναίας Ἀθηνᾶς (μάρμαρο καί σκληρό ξύλο) σάν ἀνάμνηση τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Πριήνης, πού βρίσκεται μεταξύ Έφέσου καί Μιλήτου τῆς Μικρα-σίας ἀπέναντι ἀπό τήν Σάμο.
Οὐσιαστικά ἐντός αύτοῦ τοῦ κτίσματος ὑπάρχει μαρμάρινη τραπεζαρία γιά τήν συγκέντρωση ὅλης τῆς οἰκογεννείας τήν ὀνομάζουμε “ναόν τῆς Ἀθηνᾶς”.
Στό θεατράκι τῶν Beck διοργανώνονται συναυλίες κάθε καλοκαίρι καί ἀνεβαίνει τό πολιτιστικό ἐπίπεδο τῶν κατοίκων τῆς περιοχής.
Ὅλες οἱ οίκίες ἔχουν κτισθῆ μέ πέτρες πού ἐξωρύξαμε ἀπό τό κατωφερές οικόπεδο καί οἱ στέγες εἶναι ὅλες ἐμφανεῖς έσωτερικῶς ἀπό ξύλο καστανιᾶς.
Οἱ δρομίσκοι τοῦ κήπου εἶναι πλακόστρωτοι – λιθόστρωτοι μέ ποικίλες διαμορφώσεις ένώ ἡ εἴσοδος στόν χῶρο θεάτρου γίνεται διεμέσου μίας μαρμάρινης πύλης συμβολικοῦ χαρακτῆρα.
Ἔχουμε ἐλαιώνα, ἀνθοκήπια, λαχανόκηπο καί ἡ θάλασσα δίπλα… (τό “Καλο-λίμανο”) – θέλαμε ἕναν ὕμνο πρός τό καθαρό, φυσικό περιβάλλον.
Οἱ Thomas καί Silvia ἀγαποῦν τόν τόπο καί συμβάλλουν στήν ἀξιοποίησή του.
Τούς ευχαριστοῦμε καί τό θεωροῦμε τιμή, διότι προέρχονται καί οἱ δύο ἀπό παλαιές Γερμνικές οἰκογένειες Εὐγενῶν.

Κ. Ι. Π
ἀρχαία Σικυών
21 – 22.11.2013

Οἰκοδομικό συγκρότημα Johannes Bartz

Τρεῖς οικίες σέ μιά λωρίδα βραχώδους παραλίας ἀνάμεσα στή δημοσιά καί ατήν ἀκτή τῆς Κυνουρίας μεταξύ Κιβερίου καί Ξηροπηγάδου.
Σέ ἐλάχιστο νόμιμο ἐμβαδόν ἒπρεπε να γίνουν τρεῖς οἰκίες πέτρινες.
Εἶναι ἔτσι, ὥστε οἱ δομημένες ἐπιφάνειες νά ἐντάσσονται χρωματικῶς μέσα στό βραχώδες τοπίο χωρίς νά ἀλοιώνουν τό φυσικό περιβάλλον.
Οἱ στέγες τῶν οἰκιῶν εἶναι ἡμητόνια καί καλύπτονται μέ σχιστόπλακες.
Λόγω στενότητος τῶν χώρων καταλήξαμε σε ὑποδαπέδια θέρμανση.

Ὅλοι οἱ χώροι ἀνοίγονται πρός τήν θάλασσα χωρίς ὑπερβολές ἀκόμη καί τά ἡμιυπόγεια. Ὁ ίδοκτήτης προέρχεται ἀπό τήν παλαιά πρωτεύουσα τοῦ Καρόλου τοῦ Μεγάλου μέ τόν υπέροχο ναό του.

Κ. Ι. Π
ἀρχαία Σικυών
21 – 22.11.2013